استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای رشد سرانه فضای مطالعه

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان استفاده از ظرفیت مهم سازمان برای رشد سرانه فضای مطالعه بسیار حائز اهمیت است، گفت: وجود دو کتابخانه سیار و امام علی(ع) لیجارکی حسن رود در محدوده منطقه آزاد انزلی و فعالیت های مستمر این دو مجموعه از نظر رتبه استانی مناسبی برخوردار است.